Påvel Jacobsson Nöring.

(1650..1660)-1706


Kyrkoherde.
Born between 1650 and 1660.
Died 1706 in Morlanda (O).

Påvel Jacobsson Nöring. Born between 1650 and 1660. Died 1706 in Morlanda (O). Kyrkoherde.

f Jacob Hansson Nöring. Born. Kronofogde på Orust.

     
 
   
 
     
 
   
 

m Cecilia Påvelsdotter Nöring. Born.

mf Påvel Nilsson Nöring. Born Ca 1586. Died Ca 1666 in Kleva, Tanums kyrkoområde (O). Kronofogde.

   
 
   
 

mm Wiweke Clausdotter Bäck. Born. Died Före 1680.

mmf Claus Påwelsson. Born. Borgmästare i Uddevalla.

 
 
   
 

Biography

Den bohuslänska släkten Nöring (i sak oförändrad från mars 2003 - ändringar som "kommentarer") | | Inledning | rötter i Kärnten, Österrike? | Oedman | Holmberg | taxering 1715 | @ | Inledning Den bohuslänska släkten Nöring startar traditionellt med tre personer: Påvel Nilsson i Klätta, Tanum, hans bror Jacob Nilsson i Mjölkeröd, Tanum, och hans svärson Jacob Hansson Nöring på Orust (gift med Påvels dotter Cecilia). Alla tre innehar högre administrativa poster ("ridefogde", "fogde", "stiftsskrivare", "slottsskrivare", "befallningsman") i Bohuslän under slutet av den norska tiden. Bröderna Påvel och Jacob Nilssöner förekommer i många bevarade dokument både från norsk och från tidig svensk tid. I inget av dessa (såvitt säkert känt i skrivande stund, mars 2003) nämns någon av bröderna med tillnamnet Nöring [@]. Den tidigaste representanten för den bohuslänska släkten Nöring är således Orust-fogden Jacob Hansson Nöring. Av en (f.n.) svårförklarlig anledning kommer senare Påvel Nilssons arvingar att betecknas "Påvel Nörings arvingar" []. - Jacob Hansson Nöring och Cecilia Påvelsdotter har en son Paul Jacobsson Nöring, kyrkoherde i Morlanda, död 1706 []. Den äldste av de tre är otvivelaktigt Påvel. 1620-1628 var Påvel Nielssen stiftsskrivare i Norra Vikornes kontrakt. Första anteckningen är från 8 febr. 1620 [BFm]. 1634 omtalas Pål Nilsson på Klevan, ridefogde i Mjölkeröd [OD]. ## Påvel, uppträder vid tinget i Tanum i augusti 1771 men omtalas som "salig", d.v.s. avliden, följande år [OD]. Jacob Hansson Nöring "från Oslo" besiktigade kyrkorna i Bohuslän 1653-54. Han kallas 1654 ridefogde på Orust och Tjörn [Tiselius, citerad av NL]. Han omnämns 1662 som "salig" [RB]. Jacob Nilsson omnämnes 1672 som "faderbroder" till Påvels son Claus, vilket belägger att de båda Nilssönerna verkligen är bröder [OD].1689 är Jacob Nilsson för ålderdomssvag för att inställa sig vid tinget i en tvist. Han är död 1690 och arvingarna är enligt ett Tanumsprotokoll Christen och Claes Jacobssöner på Mjölkeröd [OD]. Det finns avsevärd risk för förväxling mellan de båda Jacobarna, exempelvis att en Jacob Nöring uppfattas som Jacob Nilsson. Bosse Forsström har studerat kyrkoräkenskaperna för Lommeland 1599-1702. En Christen Nielssen skötte kyrkobokföringen 1650, men så här står det 1651: Anno 1651 Denn 8 Marti Ehr Lummeland Kierchiş Regenschab forhørt och Clareret paa Wremb, for huiş KircheWergen haffr oppeboret och igien Udgiffuet, offrWerendes Hederlig och Wellert mand H. Johan Jensen Religions proust sampt Jacob Nøring Stihtschriffer och flerre deriş Neruerelse. Underst finns Jacob Nørings egenhändiga namnteckning [..] De år som Povel var stiftsskrivare undertecknade man inte räkenskaperna, men för Jacobs del finns hans namnteckning år för år fram till den 15 mars 1658. Han byts tydligen ut när Bohuslän övergår till Sverige och till Karlstads stift i stället för Oslos. [...]. Ibland är förresten räkenskaperna dagtecknade på Mjölkeröd. Eftersom Jacob Hansson Nöring aldrig veterligt varit bosatt på Mjölkeröd, skulle detta visa på att stiftskrivaren ifråga är Jacob Nilsson. Mot detta talar en annan observation av Bosse Forsström: #### En tänkbar förklaring till att Jacob (Hansson) Nöring dagtecknar sina skrivelser från Mjölkeröd vore att han bor där (hos sin hustrus farbror) under sina resor i norra delen av landskapet. | | Inledning | rötter i Kärnten, Österrike? | Oedman | Holmberg | taxering 1715 | Påvel presenteras av Nils Lindbergh, "Stångenässläkter, Del 1, Bro socken" (1967) sålunda: Danske ridefogden från Holstein, slottsskrivaren på Bohus, befallningsmannen och sedermera kronofogden i Norrviken, Påvel Nilson Nöring, av ointroducerad adelssläkt. (~1586 - 1666) Dog i sitt 80. år på Kleva i Tanum s:n och begrovs i Tanums kyrka. Det är detta som ger stöd för hypotesen att den dansk-norska Nöringsläkten kunde vara befryndad med två tyska släktgrenar, båda stammande från Nöringtal i Kärnten, Österrike. Beläggen för detta är dock f.n. inte känt (av mig). Innevånarna i Nöringtal var protestanter som fördrevs omkring 1600 av den katolske fursten - "etnisk rensning" är inte någon modern uppfinning. [Kai-Dietrich Nöring:] Between 1600 and 1650 many protestants were banished out of KÄRNTEN in Österreich by the catholic authorities. They fled into the protestantic areas in northern Germany, and Denmark, where they became hired soldiers. De tyska Nöringarna har lagt ner betydande forskning på sina rötter, se http://www.genealogy.net/privat/Noering.html: Abschriften aus den Geburts-, Heirats,- und Sterberegistern beginnend mit dem Jahre 1603 wurden erstellt. -- Ein weiteres Ergebnis ihrer Forschung ist die Einteilung in zwei Hauptlinien der Nörings. Die Linie des Martin Nöring, die über 200 Jahre in Vorpommern siedelten, bevor sie weiter nach Ostpreussen zogen, und die Linie des Mauritius Nöring die bis heute im Eichsfeld in Thüringen siedelt. Här nedan tar jag enbart med verk som jag hittills hunnit med att bekanta mig med, mer eller mindre ytligt. Delvis är dessa av yngre datum än Lindberghs bok och därför inte med i hans referenslista. | | Inledning | Oedman | Holmberg | taxering 1715 | Oedman, sid 191-192 Följande Pastores hafwa warit i Tegneby ock Morlanda före delningen dock effter Reformations-Tijden. --- 8. Herr Hans Nöring fick Sal. Biskop Billichii Fulmakt d. 2 Martii 1677 ock dagen ther på Riks- Rådets ock Gen. Harald Stakes Collations-Bref. Afled d. 5 Apr. 1734. 9. År 1708 upgaf Sal. Herr Hans Pastoratet åt sin Son Herr Matthias Nöring, som ock fick Sal. Kong Carl XII:s nådiga Fulmakt samma år; ock fast han ther war Pastor med sin Far i 24 år, dödde han dock 2 år före Fadren neml. 1732 d. 27 Nov. | | Inledning | Oedman | Holmberg | taxering 1715 | Tegneby sn, pastorer enligt Holmberg: (Avskriften är gjord av Wilhelm Ängermark, Uddevalla. ) Mats Jonsson, död 1677. Hans Nöring, lemnade kallet 1708 till sonen Mathias Nöring, som dog 1732, twå år före sin fader. Comminister: Johannes Nöring, död 1787 Morlanda Såsom förut är omförmält, afsöndrades Morlanda socken ifrån Tegneby till eget gäll genom kungabrefwet den 28 Juli 1631 1). Dess förste pastor blef Björn Jönsson, som dog 1650. Efter honom kommo desse: Nils Holgersson Arctander, död 1667. [BH: gift med Sara Påvelsdotter Nöring, se Lindbergh.] Lars Dahl, son af den sitt fosterland Norge så innerligt tillgifne pastorn i Karreby, Jöns Dahl, flydde till Norrige 1679, åtföljande den då aftågande Gyldenlöwes armée. Om hans widare öden är intet bekant; icke heller känner man hwad orsak han hade till sin flykt, så framt han icke bewektes till denna af de grundsatser han inhämtat i fädernehuset. Paul Jacobsson Nöring, förut kapellan på stället, död efter en långwarig sjukdom 1706. Paul Clausson Bruhn, afled 1710. Peter Bundi, 1711‹1735, se pastorerne i Uddewalla. Hans Henrik Nöring, förut komminister i Morlanda, död 1735. --- Comministern i Morlanda saknar boställe och är en knapphändigt lönad embetsman. Sådana hafwa warit: Christen Simonsson, 1631; Wilhelmus Nicolai, se rektorerna i Uddewalla; Paul Nöring, Hartwig Andersson 1694, död 1717; Hans Henrik Nöring, Olof Holmsten, pastor i Tegneby 1752; Lars Ström; Mag:r Jonas Holmsten 1762‹1778; Lars Lundstedt, död 1784; Anders Contz, död 1813; Johan Emanuel Ljungwall, pastor i Walda 1824; Johan Dawid Hylander; 1). Långelanda socken Kronofogdar i fögderiet hafwa warit: Olof Thordsson 1422, Giurd Thordson 1431, Stranghe Andersson 1516, Nicolas Östensson 1544, Jacob Nöring 1651, Swen Andersson 1665, Anders Larsson 1674, Johan Seth 1695, Peter Tillroth 1721, Simon Åkerström 1735, And. Ljungwall, P. J. Ejserman l803, O. Frössberg, död 1817, Joh. Fr. Hellberg till 1840. Nuwarande A. S. Pettersson. | | Inledning | Oedman | Holmberg | taxering 1715 | Påvel Nörings arvingar omnämns på åtskilliga ställen i Taxeringslängden år 1715 för Bohuslän: Skee Skiärr norrgård Fr 1 1 tunna är cronans 0 0 3 tunnor är madam Schada i Norgie 40 0 11/2 tunna är Påfwell Nörings arfingar 20 0 Jören och Amundh 0 50 Skiärr sörgård Fr 1 1 tunna är Påfwell Nörings arfingar 50 0 21/2 tunna är Lars Wefwendahl 90 0 31/2 tunnor är bef.man Bengt Månssons arf 90 0 Lars 0 30 Torguth 0 30 Lur Amunderöd Sk 1/4 Påfwell Nöringh 40 0 Hanns 0 20 Tanum 0 20 Wäster Eiide Sk 1 Påvel Nörings arfwin. 0 0 Anders Wästgöte en dragon 0 10 Gramsåhs Sk 1/2 Wiweka Påfwelsdotter och under cronan 0 0 Erik 0 20 Otterö Sk 1/4 Påfwell Nörings arfingar 60 0 Anders med barnearf 0 110 Kierstin 0 10 Nästegård Cr 1 Påfwell Nörings arfw. 140 0 Nills 0 20 Hanns 0 20 Källor och tack Olga Dahl, "Uddevalla-släkten Bäck under 16- och 1700 talen", Släkt och hävd 1966-67, 311 -328. Materialet om Påvel Nilsson och hans barn finns på sidorna 311-313. - Ytterligare material från OD förmedlat av dottern Gudrun Dahl. Rolf Berlin: Taxeringslängden år 1715 för Bohuslän, Familjeregister för gårdarna i Morlanda socken - Sammanställning av perioden mellan 1500-1810. Ytterligare material: http://hem.passagen.se/roberl/. Nils Lindbergh, Stångenässläkter, Del 1: Bro socken (1982) [Ett tack till Bo Forsström som gett mig utdrag härur. Materialet innefattar en stamtavla om fem led och en 14 punkter lång referenslista.] Material från Bo Forsström: bl.a. avskrifter ur ### Adapterad för webben av Bertil Holmström, senast ändrad: se ovan. Adapterad för webben av Bertil Holmström, påbörjad juni 2002, senast ändrad: se ovan.

Spouse(s) and children

Married 1681-..-.. in Slätthult, Morlanda (O)
Karin Haffenberg. Born 1661-..-.. in Marstrand (O).
Died 1706 in Morlanda (O).

Hans Hindrich Nöring. Kyrkoherde.
Born 1697 in Morlanda (O).
Died 1735-08-04 in Morlanda (O).

Cecilia Påfvelsdotter Nöring. Born 1698 in Morlanda (O).
Died 1763-05-01 in Presttorp, Långelanda (O).

Jacob Nöring. Died 1706-..-...

Paul Nöring. Capitän.

Index of persons    Index of surnames    Index of places

E-post för kommentarer/E-mail for comments: mail@bundys.se Created 2016-07-27 by Lennart Bundy using Disgen version 8.2d.
Start page.