Peter Benjamin Pettersson Bundy.

1767-1823


Born 1767-08-07 in Långelanda (O).
Baptized 1767-08-10 in Långelanda (O).
Handlande i Halmstad.
Died 1823-12-03 in Halmstad (N).
Buried 1823-12-12 in Halmstad (N).

Peter Benjamin Pettersson Bundy. Born 1767-08-07 in Långelanda (O). Died 1823-12-03 in Halmstad (N). Handlande i Halmstad.

f Peter Bundi. Born 1725-01-02 in Morlanda (O). Died 1791-08-21 in Laholm (N). Kyrkoherde.

ff Peter Bundi. Born 1681 in Kalmar domkyrkoförs (H). Died 1737-05-30 in Uddevalla (O). Kyrkoherde och rektor i Uddevalla.

fff Jacob Bundi. Born Att fadern är Peter B har ej kunnat verifierats. Osäkert alltså! between 1650 and 1657 in Kalmar domkyrkoförs (H). Died 1703-02-24 in Bokenäs (O). Löjtnant vid Enkedrottningens livregemente till häst.

ffff Peter Bundi. Born about 1610. Died 1684 in Kalmar domkyrkoförs (H). Kyrkomålare.

 

ffm Annika Krafft. Born 1655 in Kalmar domkyrkoförs (H). Died 1736.

 
 

fm Cecilia Påfvelsdotter Nöring. Born 1698 in Morlanda (O). Died 1763-05-01 in Presttorp, Långelanda (O).

fmf Påvel Jacobsson Nöring. Born between 1650 and 1660. Died 1706 in Morlanda (O). Kyrkoherde.

fmff Jacob Hansson Nöring. Born. Kronofogde på Orust.

fmfm Cecilia Påvelsdotter Nöring. Born.

fmm Karin Haffenberg. Born 1661-..-.. in Marstrand (O). Died 1706 in Morlanda (O).

fmmf Matts Jonssen Haffenberg. Died 1677-..-.. in Tegneby (O). Kyrkoherde i Tegneby.

fmmm Torbor Henriksdotter Thegner. Born in Tegneby (O).

m Torborg Elisabeth Bagge. Born 1732-05-06 in Uddevalla (O). Died 1824-07-02 in Laholm (N).

mf Fredrick Bagge. Born about 1677. Died 1748-02-24 in Uddevalla (O). Handlande och rådman.

mff Johan Nilsson Bagge. Born 1644 in Marstrand (O). Died 1690 in Marstrand (O). Handlande och rådman.

mfff Nils Fredriksson Bagge. Born 1610-06-12 in Marstrand (O). Died 1668-08-15 in Marstrand (O). Handlare och borgmästare i Marstrand.

mffm Malin Burgesdotter. Born 1620 in Marstrand (O). Died 1682-12-17 in Uddevalla (O).

mfm Margareta Clausdotter. Died before 1681.

mfmf Claus Clausson. Borgare i Uddevalla.

 

mm Eva Christina Palmcrona. Born 1704-10-18 in Göteborg. Died 1790-02-11 in Uddevalla (O).

   
 
   
 

Biography

Borgare i Halmstad 1792-02-12 enligt borgarelängd Halmstads rådhusrätt och magistrat DXXXIa:1 (1740-1831) Bild 123 / sid 243 (AID: v98923.b123.s243, NAD: SE/LLA/10089)
Å 1799 års karta öfver staden (Halmstad) upptogos af enskilda innehafda platser med, från norr räknadt, nummer 208-229, deraf nummerna 227--229 belägna söder och Österbro och tillhöriga, no 227 Handlanden Peter Bundy, no 228 Tullkontrollören Pyhlson och no 229 Handelsmannen Jöran Magnus Hammar. I allmänhet utnyttjades platserna till brädupplag och packbodar. (GHÅ 1942 sid 31).

Östre Port, den ståtligaste av portbyggnaderna, inropades vid auktion av Handelsmannen Lars Gabrielsson och år 1780 ägdes denna portbyggnad av rådmannen Tiburtius Cassel. År 1795 sålde Cassel portbyggnaden med vad därtill hörde till Handelsmannen Peter Bundy och denne lät nedriva byggnaden och försälja materialierna. Med ägandet av portbyggnaden följde ej äganderätt till marken, utan denna betraktades såsom fortfarande tillhörande Kronan. I enlighet med Konungens Befallningshavandes förordnande utlades 1799 framför bron, där portbyggnaden stått, en öppen plats mellan Handelsmannen Bundys upplagsplats på södra sidan och bron och Glasmästaren Gahms på norra sidan. Längs åbrädden uppsattes på ömse sidor ett staket och framför bron sex alnar från åkanten en tullbom med på båda sidor öppningar för en ”trilla” till fotgängarnas bekvämlighet. Bundys protes häremot såsom hindrande honom att bortföra kvarvarande rester av portmurar lämnades utan avseende av Magistraten, som förelade honom att omedelbart borttaga nämnda rester. Den norra portbyggnaden höll på att gå samma öde tillmötes som de övriga men räddades och kvartår. (GHÅ 1942 sid 26-28).

Kriget mot Ryssland började 1788 och blev för Halmstads ekonomi ödesdigert i synnerhet att Sverige även råkade i krig med Danmark – Norge. Maktkampen mellan Frankrike och England gjorde haven osäkra och förlisning av ett fartyg eller felkalkyl i någon viktig affär kunde få mindre betydande handelsmän på fall. Således gick Lars Söderling, J P Strjernström och Fredrik Bundy i konkurs. Även köpmän med större rörelsekapital hade känning av svårigheterna. Fredrik Bundy drog sin mera betydande broder Peter med i sitt fall 1799. Under 1800-talets första år var det en ny generation av företagare, som prövade sin lycka inom sjöfarten, främst Andreas Jöransson Hammar, Lars Larsson Orup, Johan Michael Pettersson, Anders Dahlgren och Peter Bundy, som repat sig efter konkursen 1799 och några år senare åter drev en betydande rörelse.

Klewerströms pottaskebruk fortsatte sin verksamhet även efter ryska kriget och kompletterades med ett nytt bruk i Knäred, Halmstadfabriken sålde Klewerström 1804 till Peter Bundy, som drev den till 1810, då den övertogs av en företagare från Helsingborg.

Jakten ”Neptunus”, byggd för Peter Bundys räkning 1806 och inköpt av Hammar på våren 1808, blev på hösten samma år prejad av en dansk kapare utanför bohuslänska kusten. Besättningen fick behålla fartyget, men hela lasten av såpa, salt och papper gick förlorad. I november år 1809 blev ännu ett av Hammars fartyg, briggen ”Hoppet”, tagen av danskarna. Under åren 1811 och 1812 var de franska kaparna farligast. År 1811 i september togs A. J. Hammars galeas ”Jöran Magnus” och Dahlgren och Pettersson förlorade jakten ”Två Bröder”, I april 1812 miste Jacob Orup jakten ”Hoppet” och Kollberg båten ”Två Vänner”. I intet fall blev halmstadborna så hårt träffade av kaperiet, att det blev ödesdigert för deras ekonomi. (Halmstads Historia del II).¶

År 1800 uppgick Halmstads folkmängd till 1317, år 1815 till 1692 och 1820 till 1611 personer. Staden var 1820 den 34.de i ordningen bland landets städer. Folkmängden år 1850 var 2761 och 1880 uppgick den till 8505 och denna folkökning var till väsentlig del boroende på den s.k. östra förstadens inkorporering. År 1811 upphävdes landtullen och några tullavgifter behövde inte längre tas upp vid stadens portar.

Då konung Gustaf IV Adolf passerade Halmstad 4 mars 1801 gavs salut med stadens kanoner och konungen för sin avresa uttalat sitt nådiga välbehag över mottagandet beslutade Magistraten att upprätta en ständig kår av kavalleri och artilleri, som vid tillfällen då stadens heder och undsättning det kan fordra, alltid kunde vara i beredskap. Till chefer hade de utsett för kavalleriet handelsmannen Charles Djuberg och för artilleriet handelsmannen Peter Bundy. Den 14 maj 1807 anlände på resa från Malmö till Stockholm drottning Fredrika Dorothea Wilhelmina med sina döttrar och kronprinsen Gustaf. Både vid ankomsten och avresan gavs salut, vilken enligt förut fattat beslut skulle verkställas med 64 skott från stadens 4 st trepundiga kononer, men som dessa vid avprovning befunnits obrukbara, lät handelsmannen Peter P:son Bundy, som hade detta bestyr om hand, istället verkställa saluten med stadens svåra metallkanoner och ökade skottens antal till 128. Vakthållning bestreds vid besöket av borgerskapet till häst med handelsmannen A.J. Hammar som ryttmästare. (GHÅ 1928).

Efter förändring av nummerbeteckning på tomterna i Halmstad år 1799, innehades tomt nr 1 av Handelsman Fred. Bundy, 54 av Traktören Nils Wessberg, 55 av Sämskmakakaren C. Wessberg, 63 av Handelsman P. Rogh, 65 av Råd- och Handelsman Hammars änka, 92 av P. P:son Bundy, 94 var Postinspektor Herslows änkas hage, 99 Råd- och Handelsman Hammars änka, 137 av Handelsman P. P:son Bundy, 138 av Kontrollör Pyhlson, 144 av Bokbindaren Wessberg, 167 var Rådman Hammar änkas hage, 209 var Handelsman Fred. Bundys hage. 213 var Handelsman Fred. Bundys brädgård, 217 var Traktör Nils Wessbergs hage, 223 var Rådmanskan Hammars hage, 227 var Handelsman P. P:son Bundys brädgård, 228 var Tullförvaltaren Pyhlsons brädgård och 229 var Rådmanskan Hammars änkas brädgård

Under år 1804 verkställdes genom en deputation bestående bl. a. av Handelsmännen P. Bundy och P. Rogh samt sämskmakaren C. Wessberg ny planering och stensättning av torget. Kostnaden för torgets iordningsställande beräknades till 923 rdr 21 sk. 8 rst i kontanta penningar, dagsverken och körslor, vilken kostnad fördelades på tomterna efter deras skattepenningtal och på borgare, som bodde utom staden eller icke ägde tomter i staden, efter hälften av dem åsatta skattepenningar. (GHÅ 1941).

Borgmästaren Sefström initierade förbättring av brandredskapen, bl.a. hade ingen ny slang anskaffats utan den 40 år gamla slangen hade man nöjt sig med att lappa. Magistraten inrättade 1804 en Branddeputation bestående av bl.a. från stadens äldste handelsmännen Lars Orup och Peter Bundy samt sämskmakaren C. Wessberg. År 1839 bildades en frivillig brandkår och bland 30-talet medlemmar fanns handelsbokhållaren P.A. Bundy samt handlandena J.P. Dillberg och G.N. Hammar. (GHÅ 1929).

Vid en delningsförrättning år 1806 då Magistratens andel i tomtinnehav skulle utbrytas med så stor del, som motsvarade dess innehavande ämbetsjord i inegorna uppträdde Handelsmannen Petter P:son Bundy på ett sådant sätt, att Magistraten i sitt protokoll den 23 juli beslöt, att ”då Bundy fällt utlåtanden, vilka störande helgden av en laga förrättning, tillika sårade anständigheten och den ordning, Magistraten av en borgerskapets ledamot, som vid sitt inträde i borgerskapet vid Gud och Hans heliga evangelium lovat att visa Magistraten såsom hans förmån vördnad, skäligen bort vänta”, dess ämbetes värdighet icke tilläte dem att vidare bevista överläggningarnas, varom landmätaren skulle genom utdrag av protokollet underrättas. (GHÅ 1941).

Spouse(s) and children

Married
Christina Rogh. Born 1770-01-07 in Laholm (N).
Died 1834-08-28 in Göteborgs Kristine (O).
Buried 1834-08-28 in Göteborgs Kristine (O).

Thorborg Elisabeth Bundy. Born 1796-10-24 in Halmstad (N).
Baptized 1796-10-25 in Halmstad (N).
Died 1865-03-15 in Domkyrkoförs I Gbg (O).
Buried 1865-03-18 in Domkyrkoförs I Gbg (O).

Petter Christian Bundy. Handlande.
Born 1798-02-20 in Halmstad (N).
Baptized 1798-02-21 in Halmstad (N).
Died 1839-09-11 in Domkyrkoförs I Gbg (O).
Buried 1839-09-15 in Domkyrkoförs I Gbg (O).

Johanna Christina Bundy. Born 1799-05-01 in Halmstad (N).
Baptized 1799-05-03 in Halmstad (N).
Died 1875-11-20 in Göteborgs Kristine (O).
Buried 1875-11-25 in Göteborgs Kristine (O).

Hans Pehr Bundy. Born 1800-08-07 in Halmstad (N).
Baptized 1800-08-09 in Halmstad (N).
Died 1861-01-23 in Domkyrkoförs I Gbg (O).
Buried 1861-01-29 in Domkyrkoförs I Gbg (O).

Carl Johan Emanuel Bundy. Born 1801-09-17 in Halmstad (N).
Baptized 1801-09-19 in Halmstad (N).
Pharmacie Candidat.
Died före 1852.

Nils Hindric Bundy. Born 1803-03-25 in Halmstad (N).
Baptized 1803-03-26 in Halmstad (N).
Died 1803-04-28 in Halmstad (N).
Buried 1803-05-08 in Halmstad (N).

Nils Fredric Bundy. Born 1804-03-06 in Halmstad (N).
Baptized 1804-03-07 in Halmstad (N).
Died före 1852.

Lars Hindric Bundy. Apotekare.
Born 1804-03-06 in Halmstad (N).
Baptized 1804-03-07 in Halmstad (N).
Died 1851-08-14 in Kungälv (O).
Buried 1851-08-19 in Kungälv (O).

August Adalrik Bundy. Born 1805-04-27 in Halmstad (N).
Baptized 1805-04-29 in Halmstad (N).
Died 1805-10-29 in Halmstad (N).

August Ludvig Adalrik Bundy. Born 1806-10-27 in Halmstad (N).
Baptized 1806-10-30 in Halmstad (N).
Tobaksfabrikör.
Died 1881-04-29 in Malmö Sankt Petri.
Buried 1881-05-04 in Gamla Kyrkogården i Malmö, Aug Bundy familjegrav.

Daniel Richard Bundy. Stadsmäklare.
Born 1807-12-01 in Halmstad (N).
Baptized 1807-12-07 in Halmstad (N).
Died 1872-03-20 in Domkyrkoförs I Gbg (O).
Buried Grav på Stampens kyrkogård (Egen observation) 1872-03-24 in Domkyrkoförs I Gbg (O).

Index of persons    Index of surnames    Index of places

E-post för kommentarer/E-mail for comments: mail@bundys.se Created 2016-07-27 by Lennart Bundy using Disgen version 8.2d.
Start page.