Peter Bundi.

1681-1737


Born 1681 in Kalmar domkyrkoförs (H).
Kyrkoherde och rektor i Uddevalla.
Died 1737-05-30 in Uddevalla (O).
Buried 1737-06-05 in Uddevalla (O).

Peter Bundi. Born 1681 in Kalmar domkyrkoförs (H). Died 1737-05-30 in Uddevalla (O). Kyrkoherde och rektor i Uddevalla.

f Jacob Bundi. Born Att fadern är Peter B har ej kunnat verifierats. Osäkert alltså! between 1650 and 1657 in Kalmar domkyrkoförs (H). Died 1703-02-24 in Bokenäs (O). Löjtnant vid Enkedrottningens livregemente till häst.

ff Peter Bundi. Born about 1610. Died 1684 in Kalmar domkyrkoförs (H). Kyrkomålare.

fff Sievertz Bundi. Died 1633-01-07 in Kalmar domkyrkoförs (H).

 
 
   
 
     
 
   
 

m Annika Krafft. Born 1655 in Kalmar domkyrkoförs (H). Died 1736.

     
 
   
 
     
 
   
 

Biography

Referat av mål 36 i Orust dombok 17180317. Kyrkoherde Petter Bundi gift med Cecilia Nöring fick fasta på gården Sörbo som han köpt den 4/5 1715 för 400 Dr av Per Svensson i Mällby Tegneby sn och uppbjudit på tre ting.

Ur Chorografia Bohusiensis av Johan Oedman 1746:

År 1734 fick Hr. Peter Bundi, Kyckoherden i Morlanda ock Probst öfwer Elfsyssel Kgl. Fulmakt häruppå, tå han war Herredags-Man, men lefde beklagligen intet längre än 1 år til 1736, tå han först i Maji dödde.

Följande, som man kan weta, ha warit Rectores i Uddewalds Schola:

7) Peter Bundi war ther allenast 3 år ock fick så Pastoratet i Morlanna ock efter 24 års förlopp blef Pastor i Uddewald.

Omkring Gården Skefftö, som är belägen på Skafftö-landet, stänger salta Hafwet på 3 Sijdor, menpå then 4:de gräntzar then in til Efwenäs ägor, som ock är ett Frälse- Hemman, ock är på thensijdan landfast: Gården jämte godt Fiske, består af medelmåtig Åkerjord, wäl bärande Äng,tilräckelig Skog i Giärdet ock Beteshagen, bestående merendels af Eck, Bök ock något Aal.Sa länge Sal. Probsten Bundi ock hans Swärfader Her Paul Nöring woro Pastores i Morlanda,bodde the ej på Prästegården Dala för thess ringhet ock slätta wilckor skuld, utan på Slätthult therasegen gård, wäl bebygd ock med en lijten skiön Trägård försedd, hwarföre ock nu warandeKyrckoherde Herr Lachonius icke eller bor ther, utan på sin Gård Kiöperö, thet jag intet annat wet.

I förhemätte Sal. Bundis Trägård är at se ett nedfallit Äpple-Trä, liggande mitt i Stengiärdsgårdenned nya Grenar ock Blad samt årlig god Frukt, oaktad thet är öfwer 30 år sen thet föll neder.Märkeligit är, at emellan Barcken ock Trädet på thetta Trä, finner man hwitt Raag, såsom Getehår,thet jag sielf sedt, tå jag för 10 år sen war på Slätthult, hwar af Gemene Man, som intet weta thessrätta Namn, kalla thet samma thet trä, ther Fanen flådde Geten. Så fins ock på Herregården Morlanda en tämmelig stor Sten, som ger sa klingande Liud ifrån sig -liksom han wore af Silfwer-Malm. Så äro ock i Morlanda Sockn icke långt ifrån SätesgårdenMorlanda 3 stora Bärg, som warit med Murar af Gråsten befästade nemligen: Ett i kast skogen,Slottebärget benämdt. Et i Torebo-skog, som kallas Geebärget.

Then 4:de Herr Paul Nöring blef Pastor 1680 ock död 1706. Then 5:te Herr Paul Brun tilträdde Pastoratet, effter ärhållen Fulmakt af Patrono, men dödde någraär thereffter nemligen 1710. Then 6:te Herr Peter Bundi, wardt förlofwad med Sal. Paul Nörings doter ock tänckte effter honomstrax få Pastoratet: Men måste bli förrst Rector i Uddewalla ock sen effter Bruns död blef hankallad til Morlanda 1711. Sedermera Probst öfwer Elfsyssels Contract 1729 ock 1735, effterärhållen Kongl. Fulmakt, på Uddewalla Pastorat, flytte tijt från Morlanda, men lefde ther intetlängre til d. 30 Maji 1737. Then 7:de Herr Hans Hindrich Nöring, Sal. Bundis Swåger ock Comminister i Morlanda ärhölt, effter Sal. Probsten Bundis afträde, Kyrckoherde Fulmakt på samma Giäl, men dödde samma år d.4 Aug. 1735. Then 8:de nu warande Pastor Herr Lars Lachonius fick icke allenast Pastoratet effter honom i Sept.1736, utan ock conserverade Sal. Nöringens Änka ock Barn.

Ur Skarstedts Götheborg stift Herdaminnen (sid 1115)

Sig hände 1712, at Stud. P. Wallman under ett visst löfte fick med välborna fröken Marg. Ele. Bildt en son Chr. Ulr. De vigdes 1713 på Morlanda gård.

Spouse(s) and children

Married 1713-10-20 in Slätthult, Morlanda (O) Vigda av kyrkoherden Johannes Nöring
Cecilia Påfvelsdotter Nöring. Born 1698 in Morlanda (O).
Died 1763-05-01 in Presttorp, Långelanda (O).

Karen Bundi. Born 1716-06-24 in Morlanda (O).
Baptized 1716-06-28 in Morlanda.
Died 1788-02-08 in Lysekil (O).

Jacob Bundi. Born 1717-10-02 in Morlanda (O).
Baptized 1717-10-06 in Morlanda.
Died 1718-02-17 in Morlanda (O).

Torborg Margaretha Bundi. Born 1718-12-27 in Morlanda (O).
Baptized 1719-01-04 in Morlanda.
Died 1792-02-23 in Domkyrkoförs I Gbg (O).
Buried 1793-02-28 in Domkyrkoförs I Gbg (O).

Annica (Anna) Bundi. Born 1720-10-24 in Morlanda (O).
Baptized 1720-10-28 in Morlanda.
Died 1771-05-20 in Göteborgs Kristine (O).
Buried 1771-05-24 in Göteborgs Kristine (O).

Jacob Bundy. Born 1722-12-10 in Morlanda (O).
Baptized 1722-12-17 in Morlanda (O).
Died före 1758 nämns ej i broder Johans bou.

Peter Bundi. Born 1725-01-02 in Morlanda (O).
Baptized 1725-01-03 in Morlanda (O).
Kyrkoherde.
Died 1791-08-21 in Laholm (N).
Buried 1791-08-30 in Laholm.

Daniel Paulus Bundi. Born 1726-07-02 in Morlanda (O).
Died före 1758 nämns ej i broder Johans bou.

Catharina Maria Bundi. Born 1728-05-27 in Morlanda (O).
Died 1808-04-14 in Gästgivaregården, Herrestad (O).
Buried 1808-04-29 in Herrestad (O).

Johannes Bundi. Handelsbetjänt.
Born 1730-04-01 in Morlanda (O).
Died 1758.

Påvel Bundi. Sjöman.
Born 1731-05-24 in Morlanda (O).
Baptized 1731-05-27 in Morlanda (O).
Died between 1758-12-04 and 1771-05-20.

Carl Hindrich Bundi. Born 1736-01-20 in Uddevalla (O).
Matematiklektor.
Died 1797-01-08 in Domkyrkoförs I Gbg (O).
Buried 1797-01-12 in Domkyrkoförs I Gbg (O).

Index of persons    Index of surnames    Index of places

E-post för kommentarer/E-mail for comments: mail@bundys.se Created 2016-07-27 by Lennart Bundy using Disgen version 8.2d.
Start page.