Hans Hindrich Nöring.

1697-1735


Kyrkoherde.
Born 1697 in Morlanda (O).
Died 1735-08-04 in Morlanda (O).

Hans Hindrich Nöring. Born 1697 in Morlanda (O). Died 1735-08-04 in Morlanda (O). Kyrkoherde.

f Påvel Jacobsson Nöring. Born between 1650 and 1660. Died 1706 in Morlanda (O). Kyrkoherde.

ff Jacob Hansson Nöring. Born. Kronofogde på Orust.

   
 
   
 

fm Cecilia Påvelsdotter Nöring. Born.

fmf Påvel Nilsson Nöring. Born Ca 1586. Died Ca 1666 in Kleva, Tanums kyrkoområde (O). Kronofogde.

 
 

fmm Wiweke Clausdotter Bäck. Born. Died Före 1680.

fmmf Claus Påwelsson. Born. Borgmästare i Uddevalla.

 

m Karin Haffenberg. Born 1661-..-.. in Marstrand (O). Died 1706 in Morlanda (O).

mf Matts Jonssen Haffenberg. Died 1677-..-.. in Tegneby (O). Kyrkoherde i Tegneby.

   
 
   
 

mm Torbor Henriksdotter Thegner. Born in Tegneby (O).

mmf Henrik Jenssen. Born. Pastor.

 
 

mmm N N Holgersdotter Ronning. Born.

 
 

Biography

Genomgick Göteborgs gymnasium, komminister i Morlanda 1717, kyrkoherde där 1734.

Källa: Tryckt litteratur Sjöström:2 (1669-1906) Bild 106 / sid 98 (AID: v102213.b106.s98, NAD: SE/AD/00001)
Dödsnotis:

d. 4 Aug. afsomnade i Herranom fordom Kyrkjoherden i Morlanda Rectorat Wälährewyrdige och Höglärde Herr Johan Hindrich Nöring, lades och begrofz i sina föräldrars graf i Morlanda Kyrkja d. 12 Eiusdem, sedan wäl och berömligen förestådt sitt anförtrodda dyra Embete och födt, såsom en trogen Själa-herde, Christi Får med Gudz heliga ord här i Församlingen i 17 och 3/4 åhr såsom Comminister och allenast i 13 Weckor och 4 dagar såsom Kyrkjoherde och frambragt sitt lefwerne med heder och Beröm i 38 åhr.(källa: Morlanda C:1 (1711-1744) Bild 116 / sid 221)
Bouppteckning:

Källa: (Orusts och Tjörns häradsrätt FII:1 (1737-1790) Bild 235 / sid 457 (AID: v13476.b235.s457, NAD: SE/GLA/11080)) År 1762 den 10 Marti blef laga boupptekning förättad uppå all befinlig qwarlåtenskap som kyrkoherden ??värdiga och höglärda herr Lars Lachonius, hwilken den 27 November 1761 med döden aflidit, har efter sig lämnat Sedan han låtit uti bo skifta, efter dess för ut den 8 octob samma år aflidna fru Catharina Maria Kjerman. Efter bemälte herr kyrkoherden finnas Inga bröstarfwingar, utan alla? ? ? ? arfwingar, närvarande. Förra kyrkoherden nu aflidna halfbrodern Hr Pehr Lachonius, så och äfwen aflidne half brodern Comministern Bengt Lachonius hwilka ? halfbrödenas barn blifwa arftagare: ? ? halfbroderen herr Comministern Carl Lachonius, samt afla ? ? systern Caisa Lachonia arfwingar samlades: ? efter aflidna fru Catharina Maria Kjerman finnas följande Bröstarfwingar, som hon i livstiden samman aflat med sin förra man kyrkoherden Högärewärdiga och höglärda her Hans Hin drich Nöring, vars ? nu ? Döttrar Catharina, Maria Sicilia och Anna Magdalena Nöringar ? aflidna herr kyrkoherden Lars La choni respective arfwingars swågrar war var ingen närwarande, ? ? aflid ne Comminister Bengt Lachoni omyndi ga dotter Jungfru Maria Brigitta La chonia, utan hafwa arfwingarna ? ? uti bref tillåtit, och ägandes uti dess frånwaro warda ? ? arftagarna efter aflidna ? Pastor? Kyrkoherden her Lars Ström å sin frus Catharina Nörings wägnar, prästenkan Fru Maria Sicilia Nöring å dess egen Swåger och hr Magister Jonas Holmsten å dess frus Anna Magdalena Nörings ?, woro alla närvarande wid den na bouppteckning. Egendomen upgafs af prästenkan fru Ma ria Sicilia Nöring, som warit ? uti detta bo, samt under sjukdomen ? och wådat sin styvfader, nu aflidne herr kyrkoherden, så och wid dödstimmen warit närwarande och tagit egendomen under wård och förwar, herföre för likmätigt IX Capit 1 ärfdabalken, nu äger att egendomen ? ? föregifwa under edelig för pliktelse, at ? något med wilja eller wetskap warda dölgt och utelämnat. -----------------

Spouse(s) and children

Married
Catharina Maria Kjerman. Born 1686-..-...
Died 1761-10-08 in Köperöd, Morlanda (O).

Catharina Nöring. Born 1719-09-14 in Morlanda (O).
Died 1799-..-...

Maria Sicilia Nöring. Born 1722-02-11 in Morlanda (O).
Baptized 1722-02-14 in Morlanda (O).
Died 1804-..-...

Påvel Nöring. Präst.
Born 1724-10-21 in Morlanda (O).
Baptized 1724-10-28 in Morlanda (O).
Died 1760-02-24 in Morlanda (O).

Anna Magdalena Nöring. Born 1728-03-13 in Köperöd, Morlanda (O).
Died 1782-04-24 in Morlanda (O).

Jacob Nörings. Born 1730-04-19 in Köperöd, Morlanda (O).
Died 1731-03-21 in Köperöd, Morlanda (O).

Index of persons    Index of surnames    Index of places

E-post för kommentarer/E-mail for comments: mail@bundys.se Created 2016-07-27 by Lennart Bundy using Disgen version 8.2d.
Start page.