Fredrik Nilsson Bagge.

1646-1713


Prost.
Born 1646-12-24 in Marstrand (O).
Died 1713-11-08 in Marstrand (O).
Buried 1713-11-22 in Marstrand (O).

Fredrik Nilsson Bagge. Born 1646-12-24 in Marstrand (O). Died 1713-11-08 in Marstrand (O). Prost.

f Nils Fredriksson Bagge. Born 1610-06-12 in Marstrand (O). Died 1668-08-15 in Marstrand (O). Handlare och borgmästare i Marstrand.

ff Fredrik Nilsson Bagge. Born 1580-01-01 in Krokstad (O). Died 1647-02-17 in Marstrand (O). Handlande och borgmästare i Marstrand.

fff Nils Bagge. Born 1540 in Krokstad (O). Died 1586-01-07 in Krokstad (O). Kyrkoherde.

ffff Skämmig Bagge. Born.

fffm Anna Fredriksdotter. Born.

ffm Ramiella Andersdotter. Born 1540 in Stenkyrka (O). Died 1636 in Marstrand (O).

 
 

fm Johanna Persdotter Brems. Born 1585 in Marstrand (O). Died 1658 in Käringön (O).

   
 
   
 

m Malin Burgesdotter. Born 1620 in Marstrand (O). Died 1682-12-17 in Uddevalla (O).

     
 
   
 
     
 
   
 

Biography

Kom till pastoratet Marstrand 1669, blef 1679 Probst öfwer Elfsyssel, samt medelst sitt trogna ock redeliga förhållande under ofredsåren 1675 til ock med 1679 benådad med Kgl. Fulmakt på Solbärga Pastorat, sosom Praebende till Marstrand år 1682 den 19 Dec. jämte Kongl. Confirmation på thess Probste tienst. Thenna Sal. Mannen war en autoriserad, lärd och berömmelig Man, hade icke allenast disputerat ock Magistererati Wittenberg 1667 dn 9 Octob. 1ste gn. sub Praesidio Doct. Calovii, i hjwilcken Disputatione han giordt Adnotata Anti-Grotiana ad librum Joelis. 2dra gn. sub Praeside AEgidio Strauch pro imptranda licentia publice praesidendi & docendi de Historia Symboli Apostolici. 1668 den 22 April disputerade han sielf, såsom Praeses i Altorph De origine orbis literati, utan ock giordt en Synodal Disputation 1688 in Art.De Jesu Deo & Homine, för hwilken han sielf praesiderat, samt 1708 låtit gå i Trycket Mellificium Evangelicum; Item Curriculum vitae Christi ock en Tractat om Werldenes Fåfänglighet, hafwandes wackra hederlige Barn lämnat efter sig. -----

Han har warit Pastor i Mastrand från thet han war 23 år gammal i 44 år ock Probst i 34 år; war således intet mer än 67 år, tå han dödde 1713, man hans Äncke-Fru lefde alt tils 1731. Ock emedan Sal. Probsten hade allenast en enda Doter, lagade han några år, före sin död, 1709, at hon blef gift med Sal. Biskop Carlbergs Son Mag. Johan Carlberg, hwilcken och fick Kongl. Fulmackt, såsom den 7 i ordningen. (Chorografia Bohusiensis av Johan Oedman 1746)
Ur Baggebo.nu, om Marstrandssläkten Bagge:

Fredrik kom till Roskilde skola 1662. Student i Köpenhamn 1664 och i Uppsala 24/1 1665. Reste i augusti 1666 till Tyskland, där han besökte flera universitet, bl.a Wittenberg och Altdorf; disp. i Wittenberg 9/10 1667; fil. magister samma år; disp. igen i Wittenberg 22/2 1668. Han återvände till Sverige sommaren samma år pga. att pappan var sjuk. Adjunctus pastor och successor åt kyrkoherden i Marstrand Lars Påskesson Wandelin 30/6 1669. Blev prästvigd 18/4 1670, då han som magister befriades från prästexamen. Blev riksdagsman 1680, 1686, 1693, 1697 och 1710. Prost över Älvsyssels kontrakt 27/11 1680. Fick Solberga pastorat som annex 19/12 1682. Erhöll genom ett brev från kungen 19/12 1706 tillstånd att lämna över sina pastorat till sin måg, Johan Carlberg, och själv endast behålla prostämbetet. Men enligt Marstrands kyrkas memorial- och protokollböcker, så utövade han även kyrkoherdeämbetet i Marstrand till kort före sin död. Strid om ämbete Då Fredrik kom hem från utlandet till sin fars dödsbädd, var kyrkoherden Lars Påskesson sjuk. De båda kom överens om att han skulle skicka en ansökan till kungen om att få bli utnämnd till kyrkoherdens medhjälpare och efterträdare. Genom att gifta sig med kyrkoherdens dotter så "konserverades" familjen. Planen lyckades, men Fredriks ställning som "adjunctus pastor" blev svår. Svärfadern Lars levde länge och Fredriks krav på likvärdiga villkor gjorde att de inte kom överens. Det gick så långt att de uppträdde mot varandra i kyrkan, så att magistraten ingrep och avstängde båda från predikstolen. På Fredriks begäran kom händelsen 1674 inför domkapitlet, där kom överens om förlikning och båda dömdes till böter. Lars Påskesson var fortfarande ovillig att försonas med Fredrik. Pga. sin sinnesstämning sedan nära två år med sin familj hade han avhållit sig från nattvarden. Han blev därför av utav biskop L. Billichius avsatt från sitt ämbete men vägrade att underkasta sig domen och förgick sig svårt mot sin förman. Senare på året resignerade han trots allt och avstod pastoratet åt sin måg (Fredrik) i förhoppning att få ett annat på fastlandet. Men han fick aldrig något nytt pastorat. Dömd till döden Fredriks prostämbete och kyrkoherdebeställning i Solberga kommer i samband med hans modiga svensksinnade uppförande vid Marstrands erövring 1677 under den s.k Gyldenlövefejden, den händelse i Fredriks liv, som bidrog till hans berömmelse hos eftervärlden och som senast förhärligats av V. von Heidenstam i "Karolinerna". Redan förut hade han i motsats till många av sina bohuslänska ämbetsbröder visat sig vara svensk till sinnelaget genom sin tacksägelse över Karl XI:s seger över danskarna vid Halmstad 1676. När i juli året därpå den norske ståthållaren Ulr. Fr. Gyldenlöve erövrat Marstrand med alla dess befästningar bad han Fredrik att hålla en bön för kung Kristian och de danska vapnens framgång. Bönen skulle läsas upp följande söndag i stadskyrkan efter predikan. Med Fredrik bad istället oförskräckt i danska generalens närvaro förböner för kung Karl emot Sveriges fiender. Han blev fängslad och under bevakning förd upp till fästningen. Därifrån blev han sedan flyttad till Fredrikshald. Här blev han dömd till döden men fick behålla livet, på vilkor att han löste det med tredubbel mansbot. Sedan han av egna medel betalt lösensumman, kom han hem sommaren 1678. Kungens erbjudande På grund av sitt uppförande vid detta tillfälle stod han i stor gunst hos Karl XI. Vid 1680 års riksdag i Stockholm, som Fredrik deltog i som sitt kontrakts fullmäktig, blev han efter predikan inför konungen utnämnd till hovpredikant men tackade nej till det. Han erhöll då istället två stora guldmedaljer. Kungen skrev också ett brev till till biskop D. Wallerius i Göteborg och bad honom att till annex ge Fredrik den första lediga församlingen i Marstrand grannskap eller till ett bättre pastorat. Kungen skrev sedan ett nytt brev och förordnade Fredrik till prost över Älvsyssels kontrakt. Två år senare blev Solberga ledigt och Fredrik erhöll då denna församling till annex trots biskopens vrede. Dömd som häxa Fredriks första verksamhetsår inträffade samtidigt med att de bohuslänska häxprocesserna pågick. Dessa påverkade livet djupt i Marstrand. Ett stort antal kvinnor blev anklagade och många offrades. Fredrik var en av de som berördes speciellt av saken. Hans egen mor Malin hörde nämligen till de anklagade. Med stor energi kämpade han för att rädda modern. Genom olika inlagor till berörda myndigheter blev hon äntligen efter två års kamp frikänd i november 1671. Svårhanterlig man Fredrik var en begåvad och för sin tid lärd man vilket hans skrifter tyder på. Genom att han var en förmögen man så var han självrådig och härsklysten, vilket ibland tog sig starka uttryck. Typiskt är ett yttrande av biskop J. Carlberg till en svårhanterlig kyrkoherde: "Magister Bagge är väl en styver man, men aldrig har han så kontramanderat mina ordres och lupit mig övers" Minnessten 1927 hölls en minnesfest över prosten Fredrik Bagge. En minnestavla avtäcktes i Marstrand. Avtäckningen förrättades efter högmässogudstjänstens slut av landshövding von Sydow. Minnestavlan, som är utförd i granit av Christian Eriksson, framställer Bagge, slagen i bojor av danskarna, då han efter deras erövring av Marstrand år 1677 bad bönen för fosterland, konung och krigsmakt. Stenen är insatt i muren till Marstrands kyrka. I Solberga kyrka finns Fredrik Bagges och hans hustrus porträtt i kroppsstorlek.

Spouse(s) and children

Married
Elisabeth Larsdotter Wandelin. Born 1650-12-03 in Marstrand (O).
Died 1731-03-08 in Marstrand (O).
Buried 1731-04-04 in Marstrand (O).

Nils Fredriksson Bagge. Prost.
Born 1673 in Marstrand (O).
Died 1730 in Fagered (N).

Friedrich Bagge. Prost.
Born 1676-03-17.
Died 1748-02-24 in Uddevalla (O).

Lorentz Nilsson Bagge. Rådman i Giöteborg.
Born 1680-04-02 in Göteborg.
Died 1742-01-09 in Göteborg.

Johan Fredrik Bagge. Handlande och rådman.
Born 1681.
Died 1740-07-16 in Örebro Nikolai (T).

Samuel Fredriksson Bagge. Handelsman.
Born 1686-06-05 in Marstrand (O).
Died 1763-12-07 in Marstrand (O).
Buried 1763-12-13 in Marstrand (O).

Index of persons    Index of surnames    Index of places

E-post för kommentarer/E-mail for comments: mail@bundys.se Created 2016-07-27 by Lennart Bundy using Disgen version 8.2d.
Start page.